תנאי השימוש באתר

כל המבצע פעולה באתר (להלן: "המשתמש") מצהיר ומתחייב, כי הוראות תקנון זה ידועות, ברורות ונהירות לו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו ו/או לכל צד ג' הקשור אליו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין כנגד בעלי האתר עקב פעולתם בהתאם לתקנון זה.

 השירות באתר הינו כמפורט להלן:

  • הענקת מידע לידע והעשרה אשר אינו מתיימר להוות תחליף לייעוץ פרטני.
  • רכישת שירותי ייעוץ והכשרות מאת בעלי האתר.
  • רכישת מוצרים המותאמים למזמין המוצר על פי נתונים שסיפק באתר
  • המידע באתר מוגן בזכויות יוצרים השייכות לאתר ולבעליו.
  • כניסה לאתר ושימוש בשירותים השונים המוצעים בו מהווה הסכמה לתנאים אלו.

תנאי שימוש ורכישה

תנאי שימוש ורכישה אלה מגדירים את זכויות וחובות המשתמש בעת השימוש באתר ופועל יוצא מכך. תנאים אלו מהווים הסכם מחייב בין המשתמש לבין בעלי האתר.

האתר ובעליו יספקו את השרות ו/או המידע ו/או המוצר למשתמש כפי שצוין על ידי האתר בהזמנה, בתנאי שבבעלות המשתמש כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראל, וחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את עסקת הרכישה שביצע המשתמש.

אם אין באפשרות האתר ובעלי לספק את השירות ו/או המוצר המבוקש מכל סיבה שהיא למרות שהוא מופיע באתר, או שחברת כרטיסי האשראי לא אישרה את חיוב המשתמש, לא יהיו האתר ובעליו חייבים לספק את השירות ו/או המוצר המוזמן. במקרה זה ימנעו בעלי האתר מחיוב כרטיס האשראי, אשר פרטיו נמסרו לחיוב.

בעלי האתר רשאים לשנות את תנאי השימוש באתר בהתאם לחוק כתב ויתור והגבלת אחריות.

המידע באתר מוצג לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ פרטני. כל העושה שימוש במידע המוצג משתמש על דעתו ואחריותו בלבד.

פרטים אישיים

בעלי האתר ימנעו ככל האפשר ממסירת פרטי המשתמש האישיים לצדדים שלישיים, אלא אם יהיו מחויבים לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או אם יעמדו בפני איום שינקטו כנגדם צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשה המשתמש באתר. במקרה זה רשאים האתר ובעליו למסור את פרטי המשתמש לצד הטוען כי נפגע ו/או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.

האתר ובעליו רשאים להשתמש בפרטי המשתמש לצורך שיפור השירותים שהם מציעים לו באתר, וכן ליצירת קשר עמו והתאמת האתר לצרכיו והעדפותיו האישיות. האתר ובעליו לא יעבירו למפרסמים מידע שעלול לזהות את המשתמש באופן אישי, אלא אם יחפוץ בכך.

המשתמש נותן בזאת מפורשות את הסכמתו לבעלי האתר, כנדרש עפ"י חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, לעשות כל שימוש בפרטיו כחלק ממאגר הנתונים שלהם ובין היתר לצורך פרסום שירותיהם באמצעות פניה ישירה למשתמש, בין אם באמצעות דוא"ל ובין בכל דרך. פרטי המשתמש יוצאו ממאגר הנתונים של בעלי האתר היה והמשתמש יחפוץ בכך והודיע על כך לבעלי האתר באופן רשמי.

הזמנת השירות ו/או המוצרים באתר

כדי להזמין את השירות ו/או המוצרים באתר, על המשתמש להזין בעמוד ההזמנה ו/או התשלום את כל הפרטים האישיים כמפורט וכנדרש.

הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית ועוולה אזרחית. מזין הפרטים ו/או בעל המחשב ממנו בוצעה ההזמנה, אחראי לכל נזק ו/או הוצאה שתגרם לאתר ובעליו עקב כך.

לא יתקבלו ביטולים ולא יהיו החזרים כספיים מסיבות שאינן קשורות בבעיות טכניות, אלא בכפוף לאישור ספציפי שינתן על ידי בעלי האתר למשתמש בגין נסיבות מיוחדות של המשתמש ועל פי שיקול דעתם הבלעדי של בעלי האתר.

אחריות

האתר ובעליו אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי כל משתמש ו/או מי מטעמו ו/או כל צד ג' הקשור אליו, אשר השתמש בשירות כלשהו המופץ באמצעות אתר זה. כל העושה שימוש בשירותי האתר מצהיר כי הוא נושא באחריות אישית לשימוש בהם. מבלי לגרוע באמור, מובהר ומודגש בזאת, כי בעלי האתר לא ישאו באחריות להתאמת השירותים לצורכי המשתמש ו/או למטרותיו והמשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי הוא בלבד ישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירותי האתר.

האתר ובעליו יסיימו את מחויבותם כלפי המשתמש עם מסירת השירות ו/או המוצר המבוקש למשתמש או לדוא"ל המשתמש על פי הפרטים שהזין בדף ההזמנה.

האתר ובעליו לא יישאו באחריות כלפי המשתמש בגין תקלות או שיבושים במשלוח, ובלבד שהאתר ובעליו פעלו בהתאם לפרטים שסופקו לו.

השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר ובעליו בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכים ולדרישות.

עבור השירותים ו/או המוצרים המוצעים באתר בתשלום, יבוצע התשלום באמצעות כרטיס אשראי של המשתמש. האתר ובעליו משתמשים בשירותי צד ג' להפעלת מערכת גבייה מאובטחת ככל הניתן. למען הסר ספק, האתר ובעליו לא יהיו אחראים לפיצוי המשתמש באם יחשפו פרטיו ו/או יגרם לו נזק כלשהו בעקבות חדירה לא מורשית של גורם כלשהו למחשבי צד ג' האחראי על מערכת הגבייה והסליקה.

תנאים נוספים

הפקה חוזרת ו/או שיכפול ו/או הפצה ו/או סריקה, הוצאה לאור, העתקה, הצגה בפומבי ו/או העברה של המידע המפורסם באתר (בכל אמצעי שהוא, כולל אך לא רק, באמצעות דואר, פקס, דוא"ל, אינטרנט או אמצעים דיגיטליים אחרים) בין בתמורה ובין שלא בתמורה – שאינם במסגרת אפשרויות השיתוף המוצעות באתר – הינם אסורים בהחלט, ויש לקבל אישור מראש ובכתב של האתר ובעליו.

בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לסגור את האתר ו/או לשנות את תכניו ו/או לערוך כל שינוי בתכנים בשירותים ובמוצרים המוצעים בו, על פי שיקול דעתם.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר יעכבו ו/או ימנעו את קיום הזמנת ו/או אספקת השירות ו/או המוצר באופן מלא או חלקי ו/או שלא בהתאם למועדים שנדרשו ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה ו/או האספקה אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כח עליון ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת ו/או אספקת השירות ו/או המוצר, רשאים האתר ובעליו להודיע על ביטול הזמנה ספציפית כלשהי.

מבלי לגרוע באמור לעיל בעלי האתר אינם אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש ו/או לרכושו כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע ו/או תכנים ו/או מוצרים המופיעים ו/או מוצעים לרכישה באתר לרבות בגין שימוש ו/או הסתמכות של צדדים שלישיים.

בעלי האתר רשאים לשנות תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש. בעלי האתר יפרסמו את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה ממועד פרסומם.

על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו בלבד.